Privacybeleid

Organisatie
Dokterszorg ondersteunt huisartsen in Friesland, zodat zij onbelemmerd en professioneel hun
vak kunnen uitoefenen. De diensten die Dokterszorg aanbiedt zijn:

 1. Dokterswacht Friesland: Ondersteuning van huisartsen in Friesland bij het verlenen
  van professionele spoedeisende huisartsenzorg tijdens de avonden, nachten,
  weekenden en op feestdagen.
 2. Doktersdiensten: Ondersteunende diensten aan huisartsen in Friesland op het gebied
  van praktijkvoering en praktijkovername.
 3. Doktersacademie: Ondersteuning van huisartsen in Friesland op het gebied van
  kwaliteit en nascholing.
 4. Ketenzorg Friesland: Organiseren en ontwikkelen van ketenzorg voor de eerstelijns
  gezondheidszorg in Friesland.

2. Persoonsgegevens voor medische doeleinden
Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische
gegevens vast. Wij houden ons aan alle voor Dokterszorg Friesland b.v. geldende wetgeving,
bijvoorbeeld: Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen
gebruiken voor het verlenen van medische zorg. Wij wisselen gegevens uit met andere
zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij
via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is.
Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde
personen via de huidige gebruikelijke technieken. Onze medewerkers en huisartsen
raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Wij
bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg met een maximum zoals
de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens
verwijderen. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren, nemen wij
telefoongesprekken op. Deze gesprekken worden na twee jaar verwijderd. Voor uw en onze
veiligheid hebben wij camerabewaking in de wachtruimte van de huisartsenposten en toegang
tot het stafkantoor. Deze beelden worden niet vastgelegd. Voor uw en onze veiligheid en om
de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren wordt er op de posten beelden gemaakt
van de triage, de assistente zal u vooraf hiervoor toestemming vragen. Deze beelden worden
na zes maanden verwijderd.

3. Persoonsgegevens voor andere doeleinden

Dokterszorg Friesland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. de registratie, verzorging en administratieve afhandeling van deelname aan
  opleidingen en/of cursussen
 2. om enquêtes en analyses uit te voeren zodat wij vanuit onze kwaliteitszorg de
  dienstverlening kunnen verbeteren
 3. om u onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden
 4. om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren
 5. Persoonsregistratie van medewerkers voor het uitvoeren van personeelsadministratie
 6. Persoonsregistratie van huisartsen, AIOS en medewerkers niet in dienst voor het
  doen van diensten t.b.v. de Dokterswacht.

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde
personen via de huidige gebruikelijke technieken. Medewerkers van Dokterszorg Friesland
raadplegen uw gegevens alleen maar als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun
taken. Uw persoonsgegevens benodigd voor het volgen van opleiding en/of cursus worden
bewaard zolang u ingeschreven bent. Uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van enquêtes
en analyses worden direct na gebruik verwijderd. Uw persoonsgegevens voor het toesturen
van informatie, nieuwsbrief of brochure worden bewaard zolang uw ingeschreven bent voor
het ontvangen van deze informatie. Uw persoonsgegevens voor inlichtingen en vragen
worden na beantwoording verwijderd.

Dokterszorg Friesland zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u
daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan Dokterszorg Friesland of indien
Dokterszorg Friesland daartoe wettelijk verplicht is.

4. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Dokterszorg Friesland stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, met
uitzondering van IT-leveranciers die Dokterszorg Friesland assisteren met de website en het
opslaan van data, de boekhouder of accountant, de belastingdienst of andere
overheidsinstanties waartoe Dokterszorg Friesland verplicht is de informatie te delen, partijen
die aan Dokterszorg Friesland zijn gelieerd en andere partijen die vanuit hun dienstverlening
voor Dokterszorg Friesland toegang dienen te hebben tot uw persoonsgegevens.
Indien Dokterszorg Friesland uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt Dokterszorg
Friesland ervoor dat uw gegeven niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze
verwerking van persoonsgegevens wordt wanneer de wet dat voorschrijft vastgelegd in een
verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden
verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.
Dokterszorg Friesland zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de
hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

5. Webanalyse
Dokterszorg Friesland maakt gebruik van Google Analytics. Deze dienst maakt gebruik van
cookies om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. In het geval van Google
Analytics wordt de informatie over uw gebruik van de website overgebracht naar, en door
Google opgeslagen op, servers die zich bevinden buiten Europa. Google gebruikt deze
informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over het
websitegebruik op te stellen voor Dokterszorg Friesland en andere diensten aan te bieden met
betrekking tot internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens
Google verwerken.

6. Onderhoud en beheer
Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze
informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen
duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks
onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw
gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen
heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het
voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als
uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen
inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. De
contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming staan vermeld op onze website.

8. Klachten
Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen,
neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens
staan op onze website. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet
uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie: 1.1 datum 30 oktober 2019
Vastgesteld door Raad van Bestuur
Privacyverklaring Dokterszorg Friesland